5G word verkocht als :

‘5G belangrijk voor toekomst’

Ondanks die waarschuwing is staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken stellig van plan in 2020 een landelijk 5G-netwerk uit te rollen. Volgens haar is 5G belangrijk voor de toekomst van onder meer zelfrijdende auto’s, drones en razendsnelle internetverbindingen op mobieltjes.

Gemeente beoordelen nu of ergens een nieuwe zendmast mag komen. Al in 1999 werd een Europese richtlijn met limieten voor elektromagnetische velden opgesteld, maar die is in Nederland niet wettelijk ingevoerd. ,,Het is niet zo dat er nu geen rekening wordt gehouden met straling, daar letten gemeenten op, op basis van een convenant met telecomproviders”, zegt de woordvoerder van het ministerie.

De risico’s worden niet echt genoemd, en kunnen we nu niet al razend snel in 4k op onze phone films streamen…

Over de grens strengere normen

Uit een vergelijkend onderzoek door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) – in januari dit jaar – blijkt dat Nederland tot een kleine groep landen in Europa behoort waar nog géén landelijk vastgestelde limieten gelden voor straling van telefoonzendmasten. De meeste Europese landen houden zich aan de Europese richtlijn, maar in bijvoorbeeld Belgisch Vlaanderen is de overheid veel strenger: in de buurt van scholen en verzorgingshuizen mag de stralingskracht van een telefoonzendmast slechts 7 procent van de EU-norm zijn.

Ook in landen als Italië, Luxemburg, Polen en Kroatië zijn de normen aanzienlijk strenger dan in Nederland. De verschillen zijn groot, omdat wetenschappelijk onderzoek nog niet onomstotelijk heeft vastgesteld dat straling van zendmasten ongevaarlijk is voor de volksgezondheid.

‘Weinig bekend over gezondheidseffecten op lange termijn’

Zo laat de GGD in Amsterdam weten dat ‘we niet zo veel weten over de langetermijngezondheidseffecten (zoals kanker) van het wonen in een elektromagnetisch veld rond antennes voor mobiele telefonie’. Dat komt doordat de antennes er pas relatief kort staan. ,,De sterkte van deze velden is in het algemeen zo laag dat gezondheidsproblemen niet worden verwacht”, aldus de GGD. Sommige mensen zijn ervan overtuigd dat hun gezondheidsproblemen wel worden veroorzaakt door deze antennes. Zij meldden bij de GGD zeer uiteenlopende gezondheidsklachten zoals hoofdpijn, vermoeidheid en concentratieverlies.

Gezondheidsrisico’s[bewerken]

Straling[bewerken]

De risico’s van de elektromagnetische straling afkomstig van mobiele telefonie, zowel van de toestellen als van de zendmasten, zijn nog onduidelijk. Het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek heeft de elektromagnetische velden die samenhangen met het gebruik van mobiele telefonie ingeschaald als ‘mogelijk kankerverwekkend voor mensen’ (groep 2B)”[9][10]. Dit is gebaseerd op een geloofwaardig causaal verband tussen gebruik van mobiele telefonie en gliomen, zonder dat evenwel met redelijke zekerheid kan worden uitgesloten dat dit schijnbare verband te wijten is aan toeval of andere problemen met de statistiek en selectie van gevallen.

Enerzijds bestaat er geen onderzoek dat eenduidig en ondubbelzinnig enige gezondheidsschade aantoont. Maar er is ook nog geen onderzoek dat alle effecten uitsluit – met name niet omdat er nog onvoldoende epidemiologisch onderzoek is gedaan naar langdurige blootstelling aan lage doses.[11] Een overzicht van SAR-waarden[12] geeft weer hoeveel elektromagnetische straling het lichaam binnendringt per telefoon. Er is geen eenduidig bewijs dat een hoge SAR-waarde schadelijk is voor de gezondheid en/of een lage SAR-waarde ook minder schadelijk is voor de gezondheid.

Volgens de Amerikaanse epidemiologe en publiciste Devra Davis beschikt de mobieletelefonie-industrie over een fonds van 250 miljoen dollar om op voor de industrie negatieve onderzoeksresultaten adequaat in de media te reageren (wargaming the science).[13]

Aanwijzingen voor gezondheidsrisico’s [bewerken]

 • Sommigen menen dat veelvuldig gebruik van een mobiele telefoon kan leiden tot permanente oogproblemen en zelfs tot een cataract. Wetenschappers van de faculteit geneeskunde van het Israëlische Instituut voor Technologie stelden de ooglenzen van jonge kalveren (qua structuur bijna gelijk aan het menselijk oog) bloot aan warmte die te vergelijken is met de temperatuurstijging die men krijgt tijdens een lang gsm-gesprek en aan microgolfstraling zoals die door een draagbare telefoon wordt geproduceerd. Na twee weken bleek dat het oogweefsel bij de proefdieren een bobbeltje had gevormd, dat sterke overeenkomsten vertoont met de eerste fase van de ernstige oogaandoening cataract.[14][15]
 • Een studie van Prof. Santini[16] vond een duidelijke toename van de volgende symptomen bij mensen die vlak bij een zendmast wonen: hoofdpijn/migraine, slaapstoornissen, irritatiegevoeligheid, depressieve klachten, vermoeidheid, concentratieproblemen, gevoel van onbehagen en geheugenstoornissen. Recentere – onafhankelijke – studies uit Oostenrijk door Hutter et al.[17] en uit Spanje door Navarro et al.[18] komen tot soortgelijke bevindingen. Reeds bij niveaus van 10–100 μW/m²2 is er een verhoogde kans op genoemde symptomen, terwijl veel mensen blootgesteld worden aan meerdere duizenden μW/m².
 • Onderzoek van de Radboud Universiteit Nijmegen en het bedrijf Brainclinics, waarin 300 mensen gedurende twee tot drie jaar werden gevolgd, geeft aanwijzingen dat mensen die vaak en lang mobiel bellen, een subtiele vertraging van de hersenfunctie vertonen ten opzichte van mensen die minder bellen, en dat dit effect niet het gevolg is van verschillen in persoonlijkheid.[19][20] De gevonden vertraging van de hersenfuncties valt binnen de “normale” grenzen, en regelmatige bellers toonden een verbeterde gerichte aandacht dan weinig-bellers. Het is daarom niet geheel duidelijk of hier sprake is van een nadelig gezondheidseffect.
 • Een onderzoek dat door fabrikanten van mobiele telefoons werd gefinancierd, geeft aanwijzingen dat de straling van mobiele telefoons de slaap kan verstoren. Bij proefpersonen die aan de straling waren blootgesteld duurde het langer voor zij de fase van diepe slaap bereikten, en die fase duurde ook korter.[21][22]
 • Bij een onderzoek van de wetenschapper Dirk Adang van de Université catholique de Louvain werd een groep laboratoriumratten blootgesteld aan gsm-, antenne- en wifistraling en een andere groep niet. De blootgestelde ratten bleken een dubbel zo hoog sterftecijfer te hebben als de niet blootgestelde groep. Van de zeventien aan straling blootgestelde ratten bleken er zestien te zijn gestorven aan een tumor.[23] Het ging hierbij om een “langetermijnexperiment […] en low exposure. De blootstellingsfactor was die van International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP).”[24]
 • In mei 2016 gaven voorlopige resultaten van een langetermijnstudie door de Amerikaanse overheid aan dat radiostraling, het soort dat uitgezonden wordt door mobiele telefoons, kanker kan veroorzaken bij ratten.[25][26]

Aanwijzingen tegen gezondheidsrisico’s [bewerken]

 • Officiële onderzoeken en metingen, zoals beschreven op de website van het overheidsloket Antennebureau[27] geven aan dat tot nu[wanneer?] toe geen nadelige invloed van elektromagnetische velden op de gezondheid is gebleken en dat er geen redenen zijn om aan te nemen dat dat voor gsm en UMTS anders is.
 • Onderzoek van de International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection[28] toont aan dat er tot nu[wanneer?] toe geen oorzakelijk verband tussen blootstelling aan radiogolven en gezondheidsklachten is gevonden.
 • Informatie van de Wereldgezondheidsorganisatie[29] laat zien dat er geen effecten van radiostraling op de gezondheid kan worden gevonden, alleen een kleine verhoging van de lichaamstemperatuur bij zeer hoge stralingsdosissen.
 • Meldingen in de media van een groter aantal kankergevallen in de buurt van sommige gsm-antennes leiden vaak tot onrust. Maar het is een feit dat kankergevallen geografisch ongelijk verdeeld zijn over de bevolking. Omdat gsm-antennes overal in het land staan, valt het te verwachten dat er zo nu[wanneer?] en dan toevallig een cluster van kankergevallen voorkomt in de buurt van een gsm-antenne. Bovendien zijn de gemelde kankergevallen in deze clusters een verzameling van verschillende soorten, die verschillende eigenschappen hebben. Het is daarom onwaarschijnlijk dat ze een gezamenlijke oorzaak (zoals een nabijgelegen gsm-antenne) hebben.[30]
 • Een uitgebreid Brits onderzoek, waarbij meer dan 900 mensen met een hersentumor werden ondervraagd en meer dan 1700 gezonde mensen, vond geen verband tussen mobiel bellen en hersentumoren.[31]
 • Elektromagnetische straling is pas boven een bepaalde grens in staat om veranderingen in een atoom te bewerkstelligen (ioniseren). Deze grens ligt bij 3,28 × 1015Hz, wat overeenkomt met ultraviolet licht. Mobiele telefonie werkt met frequenties die ongeveer een miljoen maal lager zijn. UMTS bijvoorbeeld gebruikt frequenties tot ca. 2 GHz, gsm zit daar nog ruim onder, en er is dus geen sprake van ioniserende straling. Hoewel bekend is dat laagenergetische niet-ioniserende straling een lichte temperatuurverhoging kan veroorzaken, is er geen werkingsmechanisme bekend dat kan verklaren hoe dergelijke straling het DNA zou kunnen beschadigen (en zo kanker zou kunnen veroorzaken).[32]
 • Een commissie van de Gezondheidsraad constateerde in een rapport (2010/09) over het onderzoek van Dirk Adang (zie Aanwijzingen voor gezondheidsrisico’s) dat, als gevolg van diverse onvolkomenheden in de uitvoering van het onderzoek en in de statistische analyse van de gegevens, zijn conclusies wetenschappelijk niet houdbaar zijn.